2020_12 Skal du sætte fart på din pensionsopsparing med belåning af ejerbolig?

Tags:
2020
Opsparing

Henrik Henrik Sander Jantzen

Da renterne er tæt på rekord lave, er det fristende at belåne din ejerbolig og indskyde det lånte beløb på en pensionsopsparing, men desværre er denne optimering af din pensionsopsparing i dag ikke så entydig som tidligere. For samtidig med at renterne på boliglån er faldet, er vores forventninger til det afkast, du kan opnå på dine investeringer, faldet næsten i takt med renterne på boliglån. Dertil kommer, at grænsen for det beløb, du kan få fradrag for ved indskud på pensionsopsparinger, også er reduceret.

Du bør derfor så tidligt som muligt planlægge din fordeling af formuen, som skal fordeles, så du ikke har alle æg i samme kurv. Det anbefales først og fremmest for at sikre din økonomiske frihed, men også for at beskytte formuen mod store udsving, som fx faldende boligpriser eller ændret lovgivning, som kan påvirke lånemulighederne i din ejerbolig.

Inden planerne føres ud i livet, er det vigtigt, at du forholder dig til:

 • Hvordan er dine indtægter i dag – betaler du topskat?
 • Hvordan er dine forventede indtægter som pensionist?
 • Hvordan er din nuværende formue fordelt?
 • Hvad er dine planer som pensionist?

Artiklen er en del af vores nyhedsbrev Nordea Kredit BoligNyt. Ønsker du analyser af bolig- og rentemarkedet og hurtig besked, når der er blevet fastsat en ny rente på F1-, F3-, F5-lån eller eller Kort Rente, så tilmeld dig Nordea Kredit BoligNyt her.

Når du har et nogenlunde overblik over svarene på disse spørgsmål, kan du sammen med din rådgiver se, hvilke muligheder du har for at optimere din formue. Optimeringen behøver ikke være belåning af din ejendom, men kan også være brug af opsparing eller overskud til indbetaling på pension, hurtigere afvikling af gæld, længere løbetid på dine boliglån eller afdragsfrihed på dine boliglån. Hovedformålet med ændringerne er, at dine ønsker til økonomisk frihed kan realiseres, og dine drømme og planer kan føres ud i livet.

Det er dog ikke altid entydigt, at det er en ulempe, at formuen ikke er fordelt. Derfor gives der her et hurtigt overblik over nogle af de fordele og ulemper, der kan være ved manglende fordeling af din formue.

Hvis din formue alene er placeret i ejerbolig:

Figur 1

Hvis din formue alene er placeret i frie midler, dvs. en opsparingskonto eller værdipapirer:

Figur 2

Hvis din formue alene er placeret i pensionsmidler:

Figur 3

Konklusionen er derfor, at det langt fra er entydigt, hvad der er det rigtige at gøre. Det vigtigste er, at du forholder dig til din formues fordeling, og om den giver dig mulighed for at realisere dine drømme og planer både nu og den dag, du skal nyde frugterne af et langt arbejdsliv. Belåning af din bolig eller længere løbetid på dine boliglån eller afdragsfrihed er en god idé, hvis det har til formål at:

 • Fordele din formue anderledes, så den passer til dine drømme og planer.
 • Fordele din formue så dine investeringer også afspejler, dine ønsker til risiko
 • Måske har du mulighed for at flytte beskatning af din indtægt i dag fra topskat til bundskat, når du går på pension.
 • Vi kan ikke spå om fremtidige begrænsninger og reguleringer, men en fordeling af din formue kan måske gøre, at du bliver mindre påvirket af fremtidige begrænsninger og reguleringer.

Det er vigtigt, at du planlægger tilværelsen som pensionist og cirka hvert femte år genovervejer, om formuen er som ønsket, eller om noget skal rettes, fx hvis der er sket ændringer i dit liv. Kontakt din rådgiver i Nordea så vi sammen kan se, om din formue er fordelt, og passer til dine ønsker og drømme.

Så meget stiger eller falder din boligskat i 2021 – ny skattesats træder i kraft?

Faktaboks: Pensionsinfo

Pensionsinfo er et samarbejde mellem alle danske banker, sparekasser, pensionskasser, Lønmodtagernes dyrtidsfond (LD), Moderniseringsstyrelsen (Statens tjenestemænd) og pensions- og forsikringsselskaber.

På pensionsinfo.dk kan du logge på med dit NemID og få et overblik over dine pensionsopsparinger med tilhørende forsikringer og fx beregne folkepension.

Pensionsopsparinger:

nordea.dk under privat, produkter og pension kan du høre vores podcast om pension samt læse mere om pensionsopsparing. Men her får du nogle fakta over de pensionsopsparinger i Nordea:

Aldersopsparing:

 • I 2020 kan du højst indbetale 5.300 kr.
 • Hvis der er 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du (også efter opnået pensionsalder) indskyde 50.200 kr. årligt  på din aldersopsparing. Denne mulighed har dog nogle begrænsninger.
 • Som udgangspunkt kan du tidligst få udbetalt din alderspension, når du når din pensionsudbetalingsalder og senest 20 år efter. Aldersopsparingen udbetales som hovedregel som et engangsbeløb. Men du har også mulighed for at få udbetalt den i portioner (deludbetaling).
 • Ved dødsfald tilfalder opsparingen enten de begunstigede eller dine arvinger.

Ratepension:

 • Det årlige beløb, du højest kan indbetale til en ratepension med fradrag, er 57.200 kr. (2020) Indbetaler du på en arbejdsgiverordning, er beløbet 62.173  kr. (2020).
 • Indbetalingen til en ratepension trækkes fra i den skattepligtige indkomst og giver dig dermed en skattebesparelse på op til ca. 52,5 pct.
 • Udbetaling kan tidligst ske ved din pensionsudbetalingsalder. Ved pensionsudbetalingsalder forstås tidspunktet 3 år før folkepensionsalderen. Der er dog fastlagt særlige pensionsudbetalingsaldre for personer født til og med 30. juni 1960. 
 • Udbetalingen beskattes som personlig indkomst.
 • En ratepension udbetales i rater over mindst 10 år. Udbetalingen ophører senest 30 år efter din pensionsudbetalingsalder.
 • Ved dødsfald tilfalder opsparingen enten de begunstigede eller dine arvinger.

Livsvarig livrente:

 • Der er ingen grænser for indbetalingen, som fratrækkes i din personlige indkomst.
 • På arbejdsgiverordninger fratrækkes hele indbetalingen i lønnen, inden skatten beregnes.
 • Du sikres en løbende indtægt, så længe du er i live. Når du dør, stopper udbetalingerne.
 • Du kan sikre, at udbetalingen fortsætter, så længe du eller din ægtefælle/samlever lever.
 • Du kan oprettet din livrente:
 1. Med Garanti: Livrenten udbetales livsvarigt. Når du dør, og garantiperioden ikke allerede er udløbet, vil der ske udbetaling i garantiperioden til dine begunstigede.
 2. Med to liv: Er du gift eller samleboende, kan du købe dækning til jer begge. Det betyder, at livrenten udbetales, så længe du eller din ægtefælle/samlever er i live.
 3. Med to liv og garanti: Livrenten udbetales livsvarigt. Når både du og din ægtefælle/samlever dør, vil der ske udbetaling i garantiperioden, hvis ikke garantiperioden allerede er udløbet.

Frie midler:

 • Opsparingskonti uden binding, er opsparingskonti i din bank eller sparekasse: 
 1. Det lave renteniveau har også påvirket renten på dine opsparingskonti. Du bør derfor overveje, at investere dine opsparinger i værdipapirer, hvis du nærmer dig grænsen for, hvornår du skal betale renter af din opsparing.
 • Investering i værdipapirer:
 1. Værdipapirer er i dag for alle, og Nordea anbefaler, at du investerer i stedet for at lade pengene stå på din opsparingskonto.
 2. Du kan på nordea.dk læse mere om investering, hvor du også kan finde vores digitale investeringsrådgiver – Nora

Faktaboks: Ejendomsskat

Ejendomsskatter dækker over skat af din grunds værdi (grundskyld), som du betaler til kommunen. Som boligejer er der dog også andre skatter og afgifter, som fx ejendomsværdiskat, som du betaler til staten af boligens værdi, samt afgifter til affaldsordninger, vandafledningsafgift, rottebekæmpelse m.v.

Som pensionist kan du i kommunen, hvor ejendommen er beliggende, vælge at låne til betaling af din grundskyld. Disse lån omtales ofte som indefrysning af ejendomskatter. For at være berettiget til indefrysning af ejendomsskatterne, er der nogle krav, du skal opfylde, som fx:

 • Have fast bopæl i Danmark.
 • Have opnået folkepensionsalderen eller får udbetalt social pension, delpension eller modtager du efterløn.

Renten på et lån til ejendomsskatter er i 2020 på 0,69 pct.

Kilde: Borger.dk