2020_02 Verdensøkonomien lysner - men hvad forventer vi af boligrenterne?

Verdensøkonomien står overfor lysere tider

Det siges ofte, at man skal tage glæderne, men ikke sorgerne på forskud. Og måske er det netop det, som vi for tiden ser folde sig ud på de finansielle markeder, hvor aktiekurserne på trods af de seneste dages nedtur er steget meget de seneste måneder på forventning om, at verdensøkonomien endelig står over for lysere tider efter lang tids afmatning.

Det skyldes især tre forhold: For det første, at det efter lange og barske forhandlinger endelig lykkedes for USA og Kina at blive enige om indholdet i den såkaldte fase-1 handelsaftale, som markerer en betydelig de-eskalering af tvisten mellem de to stormagter.

For det andet at usikkerheden om, hvorvidt Storbritannien faktisk ville forlade EU eller ej, er blev elimineret med Boris Johnsons overbevisende valgsejr i midten af december.

Og for det tredje, at de store centralbanker henover sommeren og efteråret sidste år lempede pengepolitikken på ny for at imødegå en tiltagende recessionsfrygt blandt erhvervsledere og investorer.

Ny rente på F1-, F3- og F5-lån - se hvordan det påvirker boligejerne her
 

Faktaboks: Hvor stort et tab medfører coronavirussen?

Der kan ikke herske tvivl om, at virusudbruddet medfører et økonomisk tab, men det er til gengæld et åbent spørgsmål, hvor stort det bliver. En ting er dog sikkert, og det er at konsekvenserne kommer til at afhænge af, hvor lang tid det vil tage at inddæmme udbruddet.

SARS-udbruddet i 2002-03 blev først erklæret inddæmmet af WHO i juli 2003 - næsten otte måneder efter sit udbrud og endte med at koste anslået 60-75 mia. dollars. De økonomiske konsekvenser af det nye coronavirus-udbrud vil dog blive endnu større endnu. Både fordi det har ramt større dele af landet, og fordi Kinas betydning for verdensøkonomien er vokset markant.

Især transportsektoren er voldsomt påvirket, men også mange servicefag er hårdt ramt af nedlukninger indenfor rejseindustrien og blandt restauranter og kulturseværdigheder, som ligger øde hen. På samme måde er produktionen på mange fabrikker blevet indstillet, hvilket på sin side påvirker underleverandører og aftagere også i resten af verden.

En nedgang i Kinas økonomi påvirker resten af verden

Men så kom det helt uforudsigelige udbrud af coronavirus (COVID-19), som med ét igen har ført til et forhøjet risikoberedskab på alle niveauer i samfundet. For på samme måde, som Verdenssundhedsorganisationen WHO kort efter udbruddet måtte erklære en international sundhedskrise på grund af sygdommens hurtige spredningseffekt, så spreder de økonomiske konsekvenser sig nu også som ringe i vandet fra Kina til resten af verden.

Det skyldes Kinas store og stadigt voksende internationale betydning. Over de seneste 30 år har Kina udviklet sig fra at være et uland til en økonomisk stormagt, som tegner sig for 16 pct. af verdens BNP. I takt med udviklingen har Kina også indtaget en stadig mere prominent rolle i de globale værdikæder. Derfor har virksomheder fra mange lande i dag både produktion i og en betydelig handel med Kina, som desuden er verdens største importør af råvarer. En nedgang i Kinas økonomi påvirker derfor også resten af verden og forklarer den seneste tids fald i bl.a. benzinpriserne.

Artiklen er en del af nyhedsbrevet Nordea Kredit BoligNyt - tilmeld dig her og bliv opdateret om rente- og boligmarkedet
 

En del af tabet vil blive indhentet igen – og ellers står centralbankerne klar

Mens store dele af tabene i servicesektoren ikke kan erstattes, f.eks. restaurant- og frisørbesøg, vil meget af produktionsfaldet i fremstillingssektoren dog relativt hurtigt kunne blive indhentet, når virusspredningen er kommet under fuld kontrol. Det kan give anledning til en højere økonomisk aktivitet i 2. og 3. kvartal, end tilfældet ellers ville have været det.

De seneste seks måneders kursudvikling på OMXC25CAP De seneste seks måneders kursudvikling på OMXC25CAP

På baggrund af udviklingen over de seneste uger, hvor store dele af Kina er blevet lukket mere eller mindre ned, er det ikke urimeligt at antage, at væksten i Kinas BNP bliver halveret til ca. 3 pct. i 1. kvartal. Hvis omkring 85 pct. af den tabte produktion bliver indhentet over de følgende to kvartaler, vil Kinas økonomiske vækst i 2020 så lande omkring 5 pct. i stedet for de ca. 6 pct. som de fleste prognoser ellers forudser.

I dette scenario kan verdensvæksten i år ende med at blive reduceret med 0,1-0,2 procentpoint svarende til et økonomisk tab på mellem 90 og 180 mia. dollars. Konsekvenserne vil være størst i Kina og de omkringliggende lande, mens spredningseffekterne til f.eks. Norden og Danmark vil være marginale. Så medmindre udbruddet for alvor spreder sig og bliver til en egentlig pandemi, hvor produktionen også bliver lukket ned i andre lande, tyder intet på, at det vil kunne bringe verdensøkonomien afgørende ud af kurs.

I givet fald er der til gengæld ingen tvivl om, at de store centralbanker, som allerede nu følger udviklingen i coronavirussen nøje, vil stå klar med yderligere pengepolitiske lempelser for at afværge de negative konsekvenser fra den nye trussel mod vækstudsigterne. Det er dybest set den afgørende forklaring på, at markederne ser ud til at fortsætte med at tage glæderne og ikke sorgerne på forskud. Det sidste skal man dog også være varsom med. For det kunne jo være, at de aldrig bliver til noget.
 

Boligrenterne er faldet den seneste måned - hvorfor?

Når boligrenterne alligevel fortsætter med at falde, på trods af at aktierne har testet nye rekorder de seneste måneder, så skyldes det særligt to forhold, der begge er relateret til den aktuelle pengepolitik, hvor renterne holdes kunstigt lave.

Kursudvikling på de 30-årige fastforrentede lån Kursudvikling på de 30-årige fastforrentede 1% og 0,5% lån med og uden afdrag

Umiddelbart kan det nemlig virke selvmodsigende, at aktierne er steget i forventning om fortsat fremgang i økonomien, mens boligrenterne er fortsat ned. For hvis de økonomiske udsigter bedres, vil arbejdstagerne have lettere ved at forhandle en lønstigning hjem, og hvis lønnen stiger, vil virksomheden alt andet lige være nødt til at hæve prisen på dens varer og derigennem skabe inflation. Og eftersom Den Europæiske Centralbank ECB netop sætter renten efter, at inflationen skal være i underkanten af 2 pct., så vil økonomisk fremgang normalt få investorerne til at forvente højere renter.

I det nuværende marked er det dog ikke det, vi ser. Det skal forklares med, at pengepolitikken efterhånden har været lempelig i mange år, og at der derfor er et stort overskud af penge, der skal placeres på de finansielle markeder. Derfor er efterspørgslen efter realkreditobligationer stadig høj, selv om fremtidsudsigterne tegner lidt lysere end tidligere. Der skal således en massiv fremgang i økonomien til, før markedet igen begynder at tro på stigende renter.

En anden faktor er, at den nuværende inflation allerede er så langt fra målsætningen om de knap 2 pct., at mange markedsdeltagere forventer, at centralbankerne står klar med nye pengepolitiske lempelser, hvis væksten skuffer. Det kan fx komme på tale, hvis den igangværende handelskrig breder sig, eller hvis virusudbruddet udvikler sig værre end forventet. I den situation vil en rentesænkning både gøde jorden for virksomhederne og samtidigt betyde lavere renter for boligejerne.

Se Nordea renteprognose her

En tredje og sidste forklaring på det seneste rentefald er, at den rentestigning, vi så i slutningen af 2019 og i første halvdel af januar 2020, var for kraftig, når man tager den fortsat store usikkerhed om de globale vækstudsigter i betragtning. En del af rentefaldet bør derfor efter vores vurdering ses som en korrektion af et tidligere lidt for optimistisk marked.
 

Renteudvikling F1-, F3 og F5-lån Renteudvikling F1-, F3 og F5-lån

Udsigt til moderat rentestigning i de kommende år

I andet halvår af 2020 forventer vi, at bedre økonomiske nøgletal og en lidt højere inflation vil presse de lange danske boligrenter en lille smule op. Konkret forventer vi, at kurserne på de 30-årige fastforrentede lån vil falde til omtrent samme niveau ved årets udgang, som de lå i ved årets indgang, og det betyder, at boligejerne har udsigt til en marginal rentestigning.

I 2021 forventer vi, at renten vil stige yderligere i takt med,  at den global vækst kommer op i gear og begyndende forventninger om en strammere pengepolitik fra centralbankerne. Rentestigningen forventes dog at være så moderat, at det stadig vil være det 30-årige fastforrentede 1 pct., der vil være toneangivende, uanset om vi kigger på lån med eller uden afdrag. Så sammenlignet med renteniveauet ved indgangen til 2020 forventer vi således stort set uændrede boligrenter i de kommende år.