2019_04 Renteprognose – bunden er gået ud af markedet

Store fald i de danske boligrenter

De lange danske boligrenter er over de seneste uger kommet under et massivt nedadgående pres. Det betyder, at renten på de 30-årige fastforrentede realkreditlån lige nu balancerer mellem 1 og 1,5 pct., afhængig af om lånet er med eller uden afdrag, mens renten på F5- og F3-lånene er nede på hhv. -0,03 pct. og -0,24 pct. Det er de laveste renter nogensinde.

Figur 1: Kursudvikling 30-årige fastforrentet realkreditlån med og uden afdrag

Renteprognose

Figur 2: Udvikling i kontantlånsrenten på F1-, F3 og F5-lån.

Renteprognose

Rentefaldet har bevirket, at realkreditinstitutterne har åbnet en ny 30-årig obligation med afdrag og en rente på bare 1 pct. Obligationen handler i øjeblikket til en kurs omkring 95,5, hvilket åbner mulighed for en historisk billig finansiering for nye boligkøbere. Samtidig betyder rentefaldet, at allerede eksisterende boligejere har gode muligheder for at omlægge deres lån, og Nordea Kredit anbefaler, at særligt boligejere med fastforrentede lån med en rente på 2,5 pct. eller derover, får regnet på deres konverteringsmuligheder. Enten via eBolig i Nordeas netbank eller ved at kontakte deres rådgiver.

Artiklen er en del af nyhedsbrevet Nordea Kredit BoligNyt - er du interesseret i bolig- og rentemarkedet så tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

Svage nøgletal og kovending fra centralbankerne

De kraftige rentefald kommer i kølvandet på en række skuffende økonomiske nøgletal for navnlig euroområdet, der har skabt en tiltagende frygt for, om væksten i Europa er ved at bremse op.

De svage nøgletal har samtidig betydet, at Den Europæiske Centralbank (ECB) har ændret syn på økonomien, og det afspejler sig både i bankens retorik og handlinger. På det seneste rentemøde i ECB, besluttede banken at tilføre markederne yderligere likviditet for at holde renten nede, og selv om vilkårene er knap så lempelige som ved tidligere likviditetstildelinger, har tiltaget allerede været med til at presse de korte boligrenter ned.

På mødet tilkendegav ECB også , at der ville gå længere tid end hidtil udmeldt, før banken begynder at forhøje de ledende renter. På nuværende tidpunkt forventer investorerne derfor, at den første renteforhøjelse fra ECB tidligst kommer midt i 2020, og det er også med til at holde renten på variabelt forrentede lån nede.

Boligrenterne er banket i bund - hvorfor?

I USA har centralbanken (Fed) også ændret retorik de seneste måneder. Således har Fed tilkendegivet, at den ikke forventer flere renteforhøjelser i denne ombæring, og det har fået investorerne til at tro, at de pengepolitiske stramninger ikke blot er fortid, men at Fed ligefrem vil begynde at sætte renten ned i slutningen af året. Det har medført, at den amerikanske 10-årige statsrente er blevet lavere end 3-måneders-renten, hvilket kaldes en invertering af rentekurven. I markedet ses det som et tegn på en forestående recession i den amerikanske økonomi, og det har fået investorerne til at efterspørge lange obligationer – herunder lange danske realkreditobligationer. Og når mange gerne vil købe noget, så stiger prisen, der også kaldes kursen, når man har med obligationer at gøre.

Renterne vil vende rundt – men det kommer til at gå langsomt

Vi forventer, at de korte og lange danske boligrenter vil blive fastholdt på de nuværende meget lave niveauer i de kommende måneder, da der fortsat vil være en betydelig usikkerhed omkring de globale vækstudsigter.

Hen over sommeren forventer vi dog, at investorerne vil begynde at neddrosle de nuværende meget aggressive forventninger til den fremtidige pengepolitik i både USA og euroområdet. Den udvikling vil blive understøttet af lidt bedre økonomiske nøgletal, i takt med at de lempeligere finansielle forhold fra de kraftige rentefald bliver omsat til en øget aktivitet.

Samtidig er det vores forventning, at de igangværende forhandlinger mellem USA og Kina vil munde ud i en ny handelsaftale. Det vil fjerne noget af den nuværende store frygt i obligationsmarkedet og derigennem lede til lidt højere renter på navnlig de lange fastforrentede boliglån. Den bevægelse, forventer vi, vil fortsætte ind i 2020, så de lange boligrenter ved indgangen til 2021 vil ligge ca. ½ procentpoint højere, end de gør i dag.

Renten er på et historisk lavt niveau – men hvor længe?

Figur 3: Nordeas renteprognose

Renteprognose